Event Detail


Upanishad Jnana Yajna
Date : Nov 1st to 4th, 2023.

Venue : Chinmaya Vidyalaya, Anna Nagar, Plot No. 5063A, Z-Block, Belly Area, Anna Nagar, Chennai - 600 040.

Upanishad Gyana Yagna

Pujya Gurudev Sri Swami Chinmayananda’s 108th Jayanti celebrations 

TAITTIRIYA UPANISHAD - PART 1

(Audio excerpts of Taittiriya Upanishad by Sri Swami Chinmayananda) Essence of Taittiriya Upanishad

by : Swami Swatmananda

(Chinmaya Mission, Mumbai)

Date      :             1st - 4th Nov 2023

Time     :             6.30 to 8.00 PM

Venue   :             Chinmaya Vidyalaya

                          Anna Nagar, Chennai -40.